Logo | Protestantse Kerk Nederland

Kerkleven Nieuws

We gaan voor even uit elkaar 

Uit: voorlopig.

Het is de titel van een bekend kinderliedje, vaak gezongen voordat de “kids” naar hun eigen kinderviering gaan.
Volwassenen en zeker zware broeders doen dat anders. Zij breken met hun lichtere geloofsgenoten als ze menen dat die gedreven worden door een verkeerde geest. Die van tijd en cultuur. De Heilige Geest, die de zwaren voor ’t gemak maar vlot voor hun eigen geloofsvisie inpalmen, schijnt van beiden geen last te hebben. 

Zo hebben we alweer met een kerkscheuring te maken. De vrijgemaakte gereformeerden vechten elkaar de tent uit over de prangende vraag of de vrouw wel of niet in het ambt “past” .

De voorstanders hebben na een jarenlang proces van afwegen en overwegen besloten dat de vrouw welkom is als ambtsdrager. Dat andere kerkgenootschappen, waaronder de PKN al jaren lang zover zijn is geen reden om er meewarig over te doen.

Wat mij “triggert” is de manier waarop met name de tegenstanders schermen met de begrippen “Bijbels en on-Bijbels”. Daarbij zijn ze allergisch voor zaken als context, tijd en cultuur. Die zien zij als bedreigingen van twee zaken die zij voor onveranderlijk willen laten doorgaan. De Bijbelse geschriften en de interpretatie ervan.

Wat het eerste betreft: akkoord, de tekst ligt vast en daar wil geen weldenkend mens aan sleutelen. Maar dan gaat het mis. Want de interpretatie geschiedt nu eenmaal per definitie in een bepaalde tijd en cultuur. De bontgekleurde resultaten tref je niet alleen in de geschiedenis aan, maar zelfs in de bron waaruit we als christenen putten: de Bijbelse geschriften.

Eén simpel voorbeeldje: de beide scheppingshymnes. In Genesis 1 zie je de dichter schepping en Schepper bejubelen vanuit een context, waarin water staat voor dood en ondergang. Een hoofdstuk later is een andere stem te horen, die spreekt vanuit een heel andere context, waarbij water staat voor leven en toekomst. Beiden bezingen God en al wat Hij in hun ogen prachtig gemaakt heeft. Maar hun eigen context/cultuur spreekt voluit mee.

Dit is één voorbeeld, dat iedereen zo kan begrijpen. Vele voorbeelden zijn te geven en ze kunnen tot geen andere slotsom leiden, dan dat je teksten altijd interpreteert vanuit een eigen context, tijdsgewricht en cultuur. Dat kán niet anders, want je zweeft niet boven de werkelijkheid, je maakt er deel van uit.

Het is tamelijk schokkend, dat sommigen, die zich voor een deel tooien met het begrip “godgeleerd” daar helemaal niks van willen weten en hun zgn. eeuwige zekerheden vooral halen uit de 16e en 17e eeuw.

Niemand zal mij horen ontkennen dat dit cruciale tijden waren en blijven in de kerkgeschiedenis. Maar Er zijn wel meer cruciale momenten en periodes aan te wijzen.

Bovendien is de verdediging van het zgn. reformatorische erfgoed altijd nogal krampachtig geweest. Zo zijn er tot op de huidige dag twee krachtige verbale wapenen die de onveranderlijkheid van het gedachtegoed uit die tijd moeten bewaken. De belijdenisgeschriften en de catechismus (die van Heidelberg uiteraard) De onverkorte steun van, maar ook aan deze geschriften moet voorkomen dat allerlei wind van leer de kans krijgt het kerkvolk van de enige goede weg af te helpen.

Ondertussen gebeurt er iets geks. De bewaarders van het reformatorische pand verwijten moderne theologen en gelovigen, ook kerken waar mannen en vrouwen samen dienen (dat is iets anders dan de dienst uitmaken) een heilloze theologie en een al even heilloos geloof. Omdat daar de tijdgeest de leer bepaalt.

Maar ze doen precies hetzelfde. Pot versus ketel! Alleen hun tijd en hun geest heeft al een eeuwenlange baard. Dat mag en als je je erin wil nestelen, ga je gang. Maar doe niet zo gewichtig en relativeer vooral je manier van doen en zeggen.

Je bent en je hebt een stem, maar wel één van de vele.

En dat vind ik nu geen zwakte van het wereldwijde geloof, maar een kracht ervan.

Dat één bron in staat blijkt mensen van oost en west, van noord en zuid in elke generatie weet te inspireren en wegwijs te maken in het leven van alle dag, maar ook in het loven van de Eeuwige. Dat is pas een rijkdom, die ik als een zegening tellen wil.

Kortom: als we zingen: “Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen”, dan lees ik daar ook in: “en voor één enkele kerk”. En dan kom ik zowaar terecht bij een Amsterdamse volkszanger die ooit vrolijk kweelde: schep vreugde in ’t leven. Ook in ’t geloven, voeg ik er welgemeend aan toe!

Ko Brevet,

Emeritus predikant te Deventer

Gezocht: gemeenten die met Kerk2025 bezig zijn

In september 2014 is de beweging ‘Kerk 2025’ begonnen. Een proces dat gaat over ‘terug naar de kern’. Van minder vergaderen naar meer ontmoeten. Alle kerkenraden hebben in januari 2016 de nota ‘Waar een Woord is, is een weg’ ontvangen met het verzoek hierover met elkaar in gesprek te gaan. De dienstenorganisatie is op zoek naar verhalen van gemeenten die Kerk2025 hebben opgepakt. Bijvoorbeeld in hun beleidsplan, gespreksavonden etc. Stuur ons uw verhaal en het wordt gedeeld met andere gemeenten via bv. ProtestantseKerk.nl (webredactie@protestantsekerk.nl)

Van Nineve naar Nazareth

In de EO-serie Van Ninevé naar Nazareth (her)ontdekt Kefah Allush in het Midden-Oosten oude volken, landschappen en mysterieuze culturen. Bijbelwetenschappers Roelien Smit en Marijn Zwart nemen je mee naar het alledaagse leven in de tijd van de Bijbel. Van de Tuin van Eden tot Betlehem, van Ninevé naar Nazareth.

Week tegen eenzaamheid: doet uw gemeente mee?

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam, voelt een gemis van verbondenheid met anderen. In de Week tegen Eenzaamheid, van donderdag 21 september tot en met zondag 1 oktober,
wordt hier aandacht voor gevraagd.De Protestantse Kerk sluit aan bij deze week met tips om eenzaamheid bespreekbaar te maken en tips voor activiteiten tegen eenzaamheid. Heeft uw gemeente een beproefde activiteit? Geef deze dan aan ons door!

vr 21 jul. 2017
Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam, voelt een gemis van verbondenheid met anderen. In de Week tegen Eenzaamheid, van donderdag 21 september tot en met zondag 1 oktober, wordt hier aandacht voor gevraagd. De Protestantse Kerk sluit aan bij deze week met tips om eenzaamheid bespreekbaar te maken en tips voor activiteiten tegen eenzaamheid. Heeft uw gemeente een beproefde activiteit? Geef deze dan aan ons door!

Activiteiten melden
In veel gemeenten worden al activiteiten georganiseerd met het oog op eenzame mensen binnen en buiten de kerkelijke gemeente. Op protestantsekerk.nl/eenzaamheid vindt u vanaf half augustus tips om eenzaamheid bespreekbaar te maken en tips voor activiteiten tegen eenzaamheid. Heeft uw gemeente zo’n activiteit? Stuur deze naar het hieronder vermelde e-mailadres zodat deze bij de activiteitenlijst kan worden opgenomen.

Beschrijving activiteiten
Als hulpmiddel bij het beschrijven van uw activiteit hebben we zes korte vragen opgesteld, zodat een geïnteresseerde lezer een goed beeld krijgt van wat er georganiseerd wordt. Wilt u uw voorbeeldactiviteiten kort beschrijven volgens onderstaande zes stappen? U kunt natuurlijk meer activiteiten noemen, wel graag per activiteit de zes stappen doorlopen.

De stappen:

  1. Wat was de aanleiding voor het starten van deze activiteit?
  2. Hoe lang bestaat de activiteit al?
  3. Wie is de doelgroep van deze activiteit? En komt er een vaste groep of af of varieert het?
  4. Wat houdt de activiteit in?
  5. Hoeveel mensen nemen gemiddeld aan de activiteit deel?
  6. Wie organiseren de activiteit en hoeveel tijd is daarmee gemoeid?

Stuur uw voorbeeld naar a.klomp@protestantsekerk.nl, bij voorkeur vóór 1 augustus a.s. Vanaf 20 augustus vindt u de tips op protestantsekerk.nl/eenzaamheid.

De Week tegen Eenzaamheid is een initiatief van Coalitie Erbij. Zie ook www.samentegeneenzaamheid.nl.

Spreekwoorden uit de Bijbel: dat is (g)een wet van Meden en Perzen

De Meden en Perzen: ze leven al duizenden jaren niet meer, maar we vinden ze nog steeds terug in onze taal. Het spreekwoord ‘Dat is een wet van Meden en Perzen’, of juist ‘geen wet van Meden en Perzen’ kent u wellicht wel. Een spreekwoord dat je gebruikt als iets vast lijkt te staan, en er geen beweging in te krijgen is. Wat je ook wel eens hoort zeggen: ‘Dat is een wet van meten en persen.’

Scriba bezoekt predikanten en kippenboeren Barneveld

Op maandag 14 augustus heeft scriba René de Reuver een pastoraal bezoek gebracht aan Barneveld. Hij sprak daar met predikanten van de hervormde en protestantse gemeente en met twee pluimveehouders. Dit naar aanleiding van de fipronil crisis in de eierindustrie.
De Reuver vindt het belangrijk om op bezoek te gaan naar de getroffen regio. “Vanuit de Bijbelse opdracht: ‘als één lid lijdt, lijden alle leden mee’.”
Veel pluimveehouders in Barneveld en omgeving zijn lid van gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk. In hun gemeenten wordt sterk meegeleefd met de situatie van de kippenboeren. Dat wordt door de pluimveehouders zeer op prijs gesteld.

Regenboog boven kippenschuur
Eén van de aanwezige predikanten, ds. Molenaar van de hervormde gemeente, vertelde over een pastoraal bezoek aan één van de getroffen pluimveehouders in zijn gemeente. Deze boeren waren van plan geweest hun kippen te ruimen. Een regenboog veranderde deze situatie.

Net nadat ze gehoord hadden dat ze 300.000 eieren moeten vernietigen, stuurt een buurman een foto van een regenboog boven hun stal. Ze laten deze foto aan ds. Molenaar zien en vertellen dat ze er een teken van hoop in deze moeilijke situatie in zien. Ze staan op het punt om te beslissen of ze hun kippen ook gaan ruimen.

Vanwege de regenboog boven de stal kiest ds. Molenaar er voor om het verhaal van de Ark van Noach met hen te lezen. In dat verhaal staat dat God een verbond sluit met mensen ‘en alle levende wezens die bij jullie zijn’. Dat raakt deze mensen zo dat ze besluiten hun kippen te behouden en op dieet te zetten in de hoop dat de fipronil op die manier uit hun lichamen verdwijnt.