Logo | Protestantse Kerk Nederland

Kerkleven Nieuws

Welke kant gaan we uit?

Oosterse herder met zijn stafKiezen en delen – een moeilijk vraagstuk

Als het goed is hebt u op 15 maart uw keuze gemaakt en uw stem uitgebracht. Deze bijdrage gaat over kiezen, zo u wilt over stemmen. Dat het raakvlakken heeft met democratie, beschouw ik als een gegeven, het gaat me meer om het kiezen. Ik kom uit bij Mozes, leider van een volk dat onderweg is: “Kies heden wie je dienen wilt.” Democratie is een ander woord voor de regering door het volk. Natuurlijk moet er iets te kiezen zijn. In Nederland was er een paar dagen geleden meer dan voldoende keuze. Met als gevolg dat je in het leven van alle dag constant moet kiezen.

Keuzemomenten

Het Nederlands Bijbelgenootschap legt in een vorige maand verschenen nieuwsbrief zeven keuzemomenten voor. Als tweede de vraag van Mozes aan het volk Israël in de woestijn: wie wil je dienen? God of god? Ga je voor de zegen of wordt het de vloek? Draait het om leven of om dood?

Wat zijn beloftes waard als de praktijk uitwijst dat ze na de verkiezingen verdampen als sneeuw voor de zon?

Gehoor geven

Er draait bij dit alles veel om één woord, dat is vertrouwen. Kunnen wij ons toevertrouwen aan wie deze verkiezingen op zijn of haar naam mag schrijven? Aan degene die uiteindelijk voor de winst gaat?

Ik voeg er meteen deze vraag aan toe: kunnen wij Mozes volgen in zijn oproep en is betrouwbaar wat hij zegt over hoe het zal zijn als je geen boodschap hebt aan de God van Israël?

De kerken hebben een Woord voor de wereld. Het gaat hierbij niet over een omroep die dat jarenlang geproclameerd heeft, maar het gaat over u en mij, over al die kerken, zalen en kansels waar de oproep klinkt van Mozes: wie wil je dienen?

Als je God voor gezien houdt, zwijg dan eens en voorgoed over het niet deugen van Gods dienaren en dienaressen. Je kunt het mogelijke failliet van de kerken in Nederland niet toeschrijven aan wat weleens is genoemd het grondpersoneel van de grote Baas boven.

Praat niet na!

Nederland is een post-christelijk land, het wordt bijna triomfantelijk in de statistieken opgenomen. Maar het is ernstig, zeer ernstig! Het zegt veel zo niet alles over de (nabije) toekomst, over de keuze die we – om een voorbeeld te noemen – maken als het gaat om vluchtelingen, waar ze ook vandaan mogen komen. Schreeuwen we elkaar na dat vol ook vol is? Of weten we wat barmhartigheid is?

Als Mozes ons laat kiezen, dan legt hij zijn lot bijna in handen van het volk: nou, kies maar, kom voor de draad ermee en wees ervan doordrongen dat het maken van een keuze bepalend is voor de toekomst.

Op het scherpst van de snede

In de Nieuwsbrief van het Nederlands Bijbelgenootschap komen zeven keuzemomenten aan de orde. Ze zijn cruciaal voor ons allemaal. Het bovenstaande moment is er nog maar één. In het evangelie noemt Jezus er meerdere. Zijn moment lijkt bijna op dat van Mozes: God of mammon? Barmhartigheid of egoïsme? Met wie ga ik in zee? Alles heeft te maken met de keus waarvoor het woestijnvolk wordt geplaatst: het snijvlak tussen leven en dood. Aan tegenstellingen geen gebrek. Liefde en haat, vriendschap en vijandschap.

Omzien naar elkaar en niemand willen zien, de vrede of de oorlog. De keus ligt in onze handen.

Niet los verkrijgbaar!

Het gaat ook hier over het maken van keuzes. Niets is los verkrijgbaar, niets wordt je automatisch in de schoot geworpen. Kiezen voor groen weiden met klaterende waterbeekjes als garantie voor een zorgeloze toekomst, het kan niet los staan van de dienst aan God.

En zo gaat het de tijden door, of er nu verkiezingen in ons land zijn of niet. Kiezen voor vrede is iets anders dan kiezen voor de gewapende strijd. Kiezen voor grazige weiden is alleen dan een goede keus als we daarin de ruimte hebben om in vrede neer te liggen. Kiezen voor de stok en de staf die troost geven en ons als mensen van God voeten geeft om de weg naar de ander te gaan.

Jaap C. Riemens, pasteur en Bourgogne
eindredacteur Kerkleven 1989 tot 2007


Nederlands Bijbelgenootschap
Zijlweg 198, 2015 CK Haarlem Postbus 620, 2003 RP Haarlem
Telefoon 023 – 514 61 46 E-mail info@bijbelgenootschap.nl
websites: debijbel.nl bijbelgenootschap.nl


 

Nieuwe aanwas door pionieren

De Protestantse Kerk in Nederland heeft de afgelopen acht jaar tienduizend nieuwe mensen bereikt door te experimenteren met nieuwe vormen van kerkzijn. Voorbeelden van deze experimenten zijn de internetkerk MijnKerk.nl, protestantse klooster-initiatieven of kerk in de kroeg. Na acht jaar pionieren is de eerste stand van zaken opgemaakt. In het rapport ‘Op hoop van zegen’ worden de ontwikkelingen, geleerde lessen en uitdagingen gepresenteerd.

www.protestantsekerk.nl/actueel

Scriba René de Reuver over vrede en islam

Inzet voor vrede is de roeping van christelijke gemeente, aldus de scriba René de Reuver. De Protestantse Kerk zoekt verbinding met moslims, niet om de aard van de islam of het gedrag van moslims, maar vanuit de eigen identiteit.

www.protestantsekerk.nl/actueel, bericht 18 januari 2017

Missionair oogpunt: Vertrouwen en liefde

Ik las ergens dat je in allerlei situaties twee vragen kunt stellen: ‘Wie of wat vertrouw ik?’ en ‘Wie of wat heb ik lief?’ Het schijnt dat kerkvader Augustinus zich door deze twee vragen liet leiden.

Het trof me. Ik wil deze vragen iedere dag meenemen in mijn leven en werken. Ik wil me laten inspireren door vertrouwen en liefde. Dat lijkt me beter dan te putten uit angst en haat. En misschien zal ik dan wel een keer mijn neus stoten? Dat moet dan maar.

Het lijkt me een prachtige insteek om met anderen over te praten. Missionair geladen, dat ook. Ik merk namelijk dat mijn antwoorden alles met God en Jezus te maken hebben. En ik ben benieuwd naar de antwoorden van anderen. Ik verheug me op mooie gesprekken!”

Taco Koster is predikant-Pionier in CrossPoint Getsewoud

Symbolisch bloemschikken Pasen

Sta in je kracht’ is het thema van de brochure symbolisch bloemschikken voor de veertigdagentijd, de Goede Week en Pasen 2017. De schikkingen zijn gebaseerd op de lezingen bij de projecten van Kerk in Actie. Het oecumenisch leesrooster is leidraad. Alle schikkingen zijn duidelijk gefotografeerd. De brochure bevat tevens acht fotokaarten. >Bestellen via de webwinkel (€ 12,95) Meer materialen op: www.protestantsekerk.nl/webwinkel

NBG zoekt vrijwilligers voor evenementen

logo NBG Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt al 200 jaar de Bijbel dichtbij, in Nederland en wereldwijd. Hiermee willen we doorgaan! Wilt u of wil jij ons daarbij helpen? We zoeken vrijwilligers voor de volgende evenementen:

Zaterdag 22 april: Nederland Zingt Dag in de Jaarbeurs in Utrecht
Bemensen van een stand waar informatie over ons werk wordt gegeven.

Vrijdag 2 juni t/m maandag 5 juni: Pinksterconferentie Opwekking – op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen.
Bemensen van een stand en het werven van leden.

Zaterdag 10 juni: EO-Jongerendag – GelreDome in Arnhem
Uitdelen van materiaal aan jongeren.

Wilt u of wil jij bij een van deze evenementen een uurtje of meer helpen? Van tevoren zorgen we voor de nodige informatie.

NBG zoekt vrijwilligers

Maandblad Open Deur

de bergMaandblad Open Deur maart 2017:

De berg

Bergen staan op de aarde en reiken naar de hemel. Ze verbinden die twee. Zijn bergen daarom van oudsher plekken waar je God kunt ontmoeten?

En wat kun je leren van de gang bergop en bergaf?

Met onder andere:

‘Ik zie er als een berg tegenop’

Omhoog en omlaag – topervaringen

Op weg naar God: de mystieke weg bergop

‘De top? Eigenlijk moet je daar niet zijn.’

De verheerlijking op de berg

Bergen achter je laten

kiemkrachtMaandblad Open Deur PAASNUMMER 2017:

Kiemkracht – doorbrekend leven

Zaaien en kiemen: het blijft een wonder. Als zoiets kleins als een zaadje de aarde omhoog kan duwen, zelfs beton van zijn plaats kan krijgen, wat kan er dan nog meer?

Het verhaal van Pasen, van sterven en opstaan van Jezus, wordt al van oudsher verteld in beelden van zaaien en ontkiemen. Jezus zegt: ‘Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.’

Om nieuw leven te laten doorbreken, moet je opgeven, loslaten, totaal veranderen.
Wat opstaat, is werkelijk nieuw.

Met meditatieve teksten, interviews, gedichten, liedteksten en prachtige illustraties. Heel geschikt om uit te delen als geschenk. Bijpassende liturgie is gratis te downloaden. Bestellen en meer informatie via www.open-deur.nl/pasen2017

——————————————————————————————————–

Maandblad Open Deur – bezield en bewogen. Vanuit de christelijke traditie, met een open blik.

Los nummer: € 3,85 exclusief porto. Proefabonnement: 3 nummers voor € 6. Jaarabonnement € 33,50.

Bij bestellingen vanaf 10 exemplaren gelden andere prijzen, vanaf € 1,09 per stuk, met snel oplopende kortingen.

Open Deur, Postbus 13288, 3507 LG Utrecht,

e-mail: abonnementen@boekencentrum.nl, tel. 079 – 3 628 628 (ma t/m woe, ’s morgens).

Of surf naar www.open-deur.nl (ook voor liturgiesuggesties en tips voor boeken & films bij het thema van Open Deur).