Logo | Protestantse Kerk Nederland

Kerkleven Nieuws

Kerken willen stem in voltooid leven

Op 12 oktober 2016 heeft het inmiddels demissionaire kabinet het voornemen bekendgemaakt, om ouderen met een voltooid leven het recht te geven op hulp bij zelfdoding. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de ministers Schippers en Van der Steur: “Er zijn mensen die vinden dat het voor hen genoeg is geweest en voor wie iedere dag een dag is waarop ze wachten op de dood. Deze mensen vragen of zij op een waardige manier hun leven kunnen beëindigen.” Het kabinetsplan hield in dat ouderen die uitzichtloos en ondraaglijk lijden, hulp kunnen krijgen om onder strikte voorwaarden hun leven te beëindigen. Deze hulp bij zelfdoding is bedoeld als nieuwe mogelijkheid naast euthanasie.  

De brief kwam als een volslagen verrassing. Afgelopen zomer kwam een commissie onder leiding van Paul Schnabel met het advies de bestaande regelgeving nu juist niet te verruimen. In de weken na publicatie van het kabinetsvoornemen kwam er in de media dan ook een levendig debat op gang. Ruim een maand na de bekendmaking van de kabinetsplannen verscheen een bescheiden berichtje in de krant: “Kerken willen stem in voltooid leven.” De landelijke Raad van Kerken geeft daarin te kennen dat minister Schippers christelijke groeperingen onvoldoende betrekt bij het kabinetsplan om ouderen die hun leven voltooid vinden, te helpen sterven. De Raad van Kerken stelt dat het kabinet de ervaringen van kerkelijke tradities ten onrechte buiten beschouwing laat.

Een dag later meldde de Protestantse Kerk Nederland zich op het speelveld. De synode wil zich  nadrukkelijker mengen in het publieke debat. Zij spiegelt zich aan landen waar de kerk meer van zich laat horen. “De Bijbel geeft oriëntatie in de chaotische tijd waarin wij leven, “ aldus scriba René de Reuver, “daar kunnen we als kerk op wijzen.” Hij ziet de kerk als oefenplaats van samenleven. Ook de plaatselijke gemeente kan zo’n oefenplaats zijn. In het pastoraat is mijn ervaring dat sommige gemeenteleden die ernstig ziek zijn medische behandelingen soms afwijzen, omdat het ‘zo mooi genoeg’ is geweest. Gesprek in de kring van de gemeente zou mensen kunnen toerusten voor deelname aan het maatschappelijk debat over een waardig levenseinde.

De anglicaanse aartsbisschop Rowan Williams geeft er blijk van zeer kritisch te staan tegenover de discussie over voltooid leven. Naast de vraag naar de waarde van het leven, stelt hij ook de fundamentele vraag wat het eigenlijk betekent om waardig te sterven. Hij houdt zijn hart vast bij de gevolgen van hulp bij zelfdoding. “Wat begint als een welgemeende wens om mensen die verlangen naar de dood, omdat ze onafgebroken, pijn, leed of vernedering moeten doorstaan, te kunnen geven wat ze willen, kan ondanks al die goede bedoelingen bijdragen aan een houding die alle uitgaven aan ouderen beschouwt als luxe.” De aartsbisschop is er beducht voor dat ouderen zich teveel gaan voelen.

Els van Wijngaarden heeft onderzoek verricht naar voltooid leven. Zij vraagt aandacht voor de complexiteit van het probleem. Haar onderzoek wijst uit dat de beslissing van ouderen om zelf het leven te beëindigen, vaak een grote worsteling is. Uit haar interviews komt naar voren dat ouderen het gevoel hebben niet langer van waarde te zijn. Theoloog Janneke Stegeman brengt nog een ander argument in de discussie in: zij plaatst een vraagteken bij de opvatting van het kabinet dat het barmhartig is, als mensen hun leven kunnen beëindigen indien ze het voltooid achten. Stegeman  beschouwt barmhartigheid veel meer als de moed om te zien wat we liever niet zien: dat kwetsbaarheid nu eenmaal bij het leven hoort.

De kerk heeft een lange traditie van pastorale ondersteuning van kwetsbare ouderen. Juist op dit punt kan de kerk stem krijgen in de discussie, door vragen te durven stellen die raken aan het hogere. De kerk kan meedenken over vragen rond voltooid leven. Door inbreng te hebben in de bezinning op de waarde van het menselijk leven. Door in geloof de waardering van de ouderdom aan de orde te stellen, van zelfredzaamheid en afhankelijkheid, van autonomie en zelfbeschikking. Door de Bijbelse waarde van barmhartigheid in gesprek te brengen, ook rondom het sterven. Zo kan de kerk stem krijgen in dit uiterst complexe debat over voltooid leven. Omwille van de menselijke waardigheid.

Frederiek Lunshof-Klein, predikant
Protestantse Gemeente Varsseveld

Gedicht

Zoekend naar licht
Christus ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
maak ons uw volk, heilig vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredesvorst.

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud,
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.

Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk er is.

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Lied 1005 uit ‘Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk.’

Samenleesbijbel krijgt internationale prijs voor innovatie

De Samenleesbijbel, een editie van de Bijbel in Gewone Taal voor gebruik in het gezin, werd in Berlijn bekroond met de Annie Vallotton award.

De Annie Vallotton award is een tweejaarlijkse prijs van de United Bible Societies (UBS) voor de meest innovatieve en creatieve bijbeluitgave. Directeur Rieuwerd Buitenwerf nam de award namens het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) in ontvangst.

‘We zijn heel blij met deze internationale erkenning,’ zegt Buitenwerf. ‘In Nederland zien we dat tienduizenden gezinnen met kinderen dankzij de Samenleesbijbel op een verrassende en aanstekelijke manier de rijkdom van de Bijbel ontdekken. Er is veel internationale belangstelling voor de nieuwe manier van samen bijbellezen die het kenmerk is van deze bijbeleditie.’

De Samenleesbijbel verscheen in 2015 als resultaat van nauwe samenwerking tussen theologen en pedagogen. Dit is de Bijbel in gewone Taal (BGT) met 500 pagina’s extra met opdrachten, gespreksvragen, proefjes en meer. Bovendien staan er ’leesroutes’ in van verschillend niveau, afgestemd op de leeftijd van het kind. Ook houdt de Samenleesbijbel rekening met de verschillende leerstijlen van kinderen, zoals: lezen, kennis opdoen, beleven of zingen.

De award is genoemd naar de Zwitserse kunstenares Annie Vallotton (1915-2013), die onder meer de illustraties maakte voor de Good News Bible. Deze iconische tekeningen zijn wereldwijd gepubliceerd; er zijn meer dan 225 miljoen bijbels verspreid met haar illustraties.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem

 

Samenleesbijbel krijgt internationale prijs voor innovatie

De Samenleesbijbel, een editie van de Bijbel in Gewone Taal voor gebruik in het gezin, werd in Berlijn bekroond met de Annie Vallotton award voor de meest innovatieve en creatieve bijbeluitgave.

De Samenleesbijbel verscheen in 2015 als resultaat van nauwe samenwerking tussen theologen en pedagogen. Dit is de Bijbel in gewone Taal (BGT) met 500 pagina’s extra met opdrachten, gespreksvragen, proefjes en meer.

 

Maandblad Open Deur mei 2017:

Ik voel me zo alleen

‘Ik voel me erg eenzaam’ zeggen een miljoen Nederlanders, blijkt uit onderzoek. En een derde van de Nederlanders voelt zich ‘wel eens eenzaam’…

Dat zijn lang niet allemaal ouderen of alleenwonenden.

Of eenzaamheid een probleem is? Ja – als je je afgewezen voelt of niet begrepen, als je waardevolle contacten met anderen pijnlijk mist.

Er is ook een positieve vorm van eenzaamheid, die het je mogelijk maakt om tot jezelf te komen, jezelf te onderzoeken, of juist helemaal op te gaan in de natuur of in God.

Beide vormen krijgen aandacht in deze Open Deur.

Met onder andere:

  • Uiteindelijk ben je alleen
  • ‘Ik miste mijn oude kaasboer’ – eenzaam in een nieuwe stad
  • Vier misverstanden over eenzaamheid
  • Ongebonden als de zon: virtuoos in alleen-zijn
  • Geloven tegen eenzaamheid

——————————————————————————————————–

Maandblad Open Deur – bezield en bewogen. Vanuit de christelijke traditie, met een open blik.

Los nummer: € 3,85 exclusief porto. Proefabonnement: 3 nummers voor € 6. Jaarabonnement € 33,50.

Bij bestellingen vanaf 10 exemplaren gelden andere prijzen, vanaf € 1,09 per stuk, met snel oplopende kortingen.

 

Open Deur, Postbus 13288, 3507 LG Utrecht,

e-mail: abonnementen@boekencentrum.nl, tel. 088-7002904 (di t/m vrij, ’s morgens).

Of surf naar www.open-deur.nl (ook voor gesprekssuggesties, liturgiesuggesties en tips voor boeken & films bij het thema van Open Deur).

 

Campagne ‘Geloven in delen’

Kerk in Actie is een campagne gestart op tv en social media waarmee we laten zien waarom ze gelooft in delen. Doel hiervan is om het werk van  Kerk in Actie onder de aandacht te brengen van een breed publiek dat dit werknog niet steunt. U leest hier meer over in de Vandaar-special ZEGEN. Op www.gelovenindelen.nl zijn mini-docu’s over ons werk te vinden. Ook is het boek ‘Mensen van hoop. Christenen in het Midden-Oosten’ er gratis te bestellen. Meer informatie op https://www.kerkinactie.nl/over-kerk-in-actie/geloven-in-delen

Expertise bijeenkomst Zorgzame Kerk

Zorgzaam zijn voor mensen binnen en buiten de kerk? Zorgzaam zijn voor mensen die nauwelijks een sociaal netwerk hebben? Zorgzaam zijn voor zorgafhankelijke mensen? Wellicht bent u als plaatselijke kerk volop in de praktijk bezig met wat wij de ‘Zorgzame Kerk’ beweging noemen. Maar hoe kunnen we van elkaars ervaringen leren? De deskundigheid delen, elkaar ontmoeten en inspireren? Als projectteam komen we graag met u in contact. Op vrijdag 16 juni organiseren we daarom een tweede ‘expertmeeting’ in het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. Deelname aan de bijeenkomst is gratis.
Als u belangstelling heeft of zich wil opgeven, mail naar: j.bac@protestantsekerk.nl
Voor meer informatie kijk op www.kerkinactie.nl/zorg

Meer dan een dak: inzet voor kwetsbare burgers

Kerk in Actie steunt al vele jaren het werk van Netwerk Dak waarin 115 inloophuizen, buurt- en straatpastoraten samen optrekken om er te zijn voor kwetsbare burgers. De aandacht voor deze groepen is een kwestie van lange adem en in onze maatschappij, waarin niet iedereen kan meekomen, broodnodig. Het gaat om het bieden van een luisterend oor, praktische hulp of een plek om op verhaal te komen. Er zijn zo’n 5000 vrijwilligers bij betrokken. Lees meer op: https://www.kerkinactie.nl/actueel/2017/03/meer-dan-een-dak-inzet-voor-kwetsbare-burgers